Sprawozdanie wg art 88 pkt 1 za 2015

SPRAWOZDANIE

Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16

w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

 1. Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury własnościowej:
 2. Nazwa: BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY ul. Jana III Sobieskiego 16

32-650 Kęty

Numer w KRS: 0000218149

 1. Podmiot reprezentuje Zarząd.

Prezes Zarządu – Tomasz Guzik

Członek Zarządu –Stanisław Michalski- biegły rewident -2510

Rada Nadzorcza

 • Józef Garbacz – Przewodniczący
 • Roman Białek – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

 • Stanisława Zadora – Przewodniczący
 • Adam Kajstura – członek
 • Krzysztof Kochański-członek
 • Roman Strojny – członek

BIEGLI REWIDENCI:

Krystyna Szafruga -10600

Stanisław Michalski-2510

 

 • Podmiot uprawniony nie należy do żadnej sieci.
 1. System wewnętrznej kontroli jakości:

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w Związku przyjęte zostały zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zwane „zasadami kontroli jakości”, które

przedstawione zostały poniżej:

 1. Ostateczną odpowiedzialność za system kontroli jakości ponosi Zarząd podmiotu

uprawnionego.

 1. Opracowanie zasad i procedur systemu kontroli jakości oraz odpowiedzialność za jego

skuteczne działanie są powierzone Członkowi  Zarządu.

 1. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani stosować się do zasad i

procedur przyjętego przez podmiot uprawniony systemu kontroli jakości.

 1. Pracownicy i współpracownicy obowiązani są przestrzegać wymogu

niezależności (umysłu i wizerunku) oraz wykonywać powierzone im zadania z należytą

starannością i obiektywizmem oraz wynikających z art. 56 ust 3i 4 z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie , podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 1. Pracownicy i współpracownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania

zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy, należytej

staranności i zawodowych kompetencji przy realizacji zleceń.

 1. O powyższym obowiązku pracownicy informowani są w zawieranej umowie o pracę, a

współpracownicy – w umowie o działo. Jeden raz w roku (w IV kwartale)

niezależności, obowiązani są złożyć do akt personalnych oświadczenie potwierdzające

spełnienie wymogu niezależności.

 1. Do realizacji czynności rewizji finansowej zatrudniane są wyłącznie osoby posiadające

uprawnienia biegłego rewidenta oraz asystenci( lustratorzy zatrudnieni  w podmiocie.

 1. Biegli rewidenci zatrudnieni przez podmiot uprawniony bądź z nim współpracujące

obowiązani są do dołączenia do akt personalnych zaświadczenia o odbyciu obligatoryjnego

szkolenia dla biegłych rewidentów.

 1. Składając ofertę na wykonanie czynności rewizji finansowej podmiot uprawniony zobowiązany jest do rozważenia wszelkich ryzyk związanych z realizacją danego zlecenia oraz uzyskania przekonania, że dane zlecenie mieści się w kompetencjach podmiotu uprawnionego i dotrzymane zostaną wszelkie wymogi etyczne. Związek podejmuje się tylko badań sprawozdań finansowych banków spółdzielczych z wyłączeniem banków, których przedstawiciel zasiada w Radzie Nadzorczej Związku
 2. Nadzór nad realizacją zlecenia powierzony jest w całości Zarządowi podmiotu

uprawnionego bądź kompetentnemu pracownikowi podmiotu uprawnionego.

Odpowiedzialność za przegląd wyników pracy ponosi Zarząd.

 1. Przegląd wyników pracy obejmuje w szczególności rozważenie:

➢ zgodności sposobu wykonania prac z wymogami krajowych standardów i przepisów

prawa,

➢ identyfikacji wszystkich istotnych kwestii,

➢ podjęcia stosownych konsultacji oraz udokumentowania i realizacji powstałych w ich

wyniku wniosków,

➢ zasadności rodzaju, harmonogramu i zakresu prac,

➢ zasadności i udokumentowania wniosków z badania sprawozdania finansowego w

świetle wykonanej pracy,

➢ wystarczalności i adekwatności uzyskanej dokumentacji z badania sprawozdania

 1. W ramach nadzoru nad realizacją zleceń Zarząd bądź uprawniony pracownik podmiotu

uprawnionego zobowiązany jest:

➢ odpowiednio ukierunkować biegłego rewidenta i współpracujące z nim osoby

przekazując posiadane informacje o badanej jednostce,

➢ nadzorować wykonywanie zadań,

➢ przeprowadzać bieżące przeglądy dokumentacji rewizyjnej,

➢ zapewnić możliwość konsultacji merytorycznych w strukturze podmiotu uprawnionego

lub poza nim, np. w sprawach prawnych, podatkowych – w razie zaistnienia takiej

potrzeby.

 1. Przed sporządzeniem i podpisaniem ostatecznej opinii dokonywany jest przegląd jakości

zlecenia. Obejmuje on:

➢ omówienie z kluczowym biegłym rewidentem istotnych kwestii badania sprawozdania

finansowego,

➢ przegląd dokumentacji z badania sprawozdania finansowego w odniesieniu do

istotnych zawodowych osądów podjętych przez zespół badający,

➢ przegląd sprawozdania finansowego,

➢ ocenę prawidłowości proponowanej opinii i raportu.

 1. Przegląd jakości zlecenia jest przeprowadzany każdorazowo,
 2. Przegląd jest przeprowadzany przez:

➢ członka Zarządu- biegłego rewidenta

➢ doświadczonych biegłych rewidentów z zewnątrz działających na podstawie umowy

cywilnoprawnej zawartej z podmiotem uprawnionym.

 1. Zarząd zobowiązany jest do monitorowania działania systemu kontroli jakości.
 2. Monitoring obejmuje okresową ocenę adekwatności przyjętych zasad i procedur systemu

kontroli jakości oraz ogólną efektywność systemu kontroli jakości.

Oświadczenie:

Zarząd oświadcza, iż przedstawiony powyżej system wewnętrznej kontroli jakości funkcjonuje

w sposób skuteczny.

 1. Informacja o kontroli:

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów miała miejsce w

listopadzie 2014 roku.

 1. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego:

W 2015 roku podmiot uprawniony wykonywał czynności rewizji finansowej  tylko na rzecz banków

spółdzielczych :

1.NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLECU  ZDRÓJU badanie obligatoryjne
2.BANK SPÓLDZIELCZY KSIĘŻPOL badanie obligatoryjne
3.BANK SPÓLDZIELCZY  KIELCE badanie obligatoryjne
4.BANK SPÓLDZIELCZY ZAGAŃ badanie obligatoryjne
5.BANK SPÓLDZIELCZY  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE badanie obligatoryjne
6.EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY   RZESZÓW badanie obligatoryjne
7.BANK SPÓŁDZIELCZY SWIDNICA badanie obligatoryjne
8.BANK SPÓŁDZIELCZY SŁOMNIKI badanie obligatoryjne
9.BANK SPÓŁDZIELCZY TARNOGRÓD badanie obligatoryjne
10.BANK SPÓŁDZIELCZY  TRZEBIEL badanie obligatoryjne
11.BANK SPÓŁDZIELCZY  BISZCZA badanie obligatoryjne
12.BANK SPÓŁDZIELCZY  GŁOGÓW badanie obligatoryjne
13.BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK badanie obligatoryjne
14.BANK SPÓŁDZIELCZY  IŁOWA badanie obligatoryjne
15.BANK SPÓŁDZIELCZY  NOWA SÓL badanie obligatoryjne
16. BANK SPÓŁDZIELCZY  BIŁGORAJ badanie obligatoryjne
17.BANK SPÓŁDZIELCZY  BEDZIN badanie obligatoryjne
18.BANK SPÓŁDZIELCZY  BUSKO- ZDRÓJ badanie obligatoryjne
19.BANK SPÓŁDZIELCZY KAMIENNA GÓRA badanie obligatoryjne
20.GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY  RADKÓW badanie obligatoryjne
21.BANK SPÓŁDZIELCZY  BRZEG badanie obligatoryjne
22.BANK SPÓŁDZIELCZY  OBSZA badanie obligatoryjne
23.BANK SPÓLDZIELCZY GOGOLIN badanie obligatoryjne
24. BANK SPÓŁDZIELCZY KŁODZKO badanie obligatoryjne
25.BANK SPÓŁDZIELCZY JAWORZNO badanie obligatoryjne
26.BANK SPÓŁDZIELCZY WILAMOWICE badanie obligatoryjne
27.BANK SPÓŁDZIELCZY  WEGIERSKA GÓRKA badanie obligatoryjne
28.BANK SPÓLDZIELCZY GILOWICE badanie obligatoryjne
29.BANK SPÓŁDZIELCZY JAWOR badanie obligatoryjne
30.BANK SPÓŁDZIELCZY PORĄBKA badanie obligatoryjne

Podmiot uprawniony za 2015 rok osiągnął przychody z tytułu czynności rewizji finansowej i

usług, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w

sumie 299,9 tys.

 1. Polityka w zakresie zapewnienia niezależności:

 

Niezależność biegłych rewidentów jest zapewniona poprzez zapewnienie, iż:

 1. nie posiadają oni udziałów, akcji i innych tytułów własności w badanej jednostce ani w

jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

 1. nie są i w ostatnich 3 latach nie byli przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),

członkami organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikami badanej jednostki

albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

 1. w ostatnich 3 latach nie uczestniczyli w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu

sprawozdania finansowego, stanowiącego przedmiot badania,

 1. nie osiągnęli w ani jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu

rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz badanej jednostki, jednostki wobec niej

dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub

współzależnych,

 1. nie są małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie są

związani z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w

organach nadzorczych badanej jednostki i nie zatrudniają przy badaniu takich osób,

 1. nie istnieją inne powody uniemożliwiające im wydanie bezstronnej i niezależnej opinii.
 2. Wymogów wymienionych w rozdziale 290 IFAC

Takie same zasady niezależności obowiązują wszystkich członków zespołu

przeprowadzającego czynności rewizji finansowej, członków zarządu oraz weryfikatora.

W odniesieniu do wszystkich zleceń jest przeprowadzana na bieżąco wewnętrzna

kontrola przestrzegania zasad niezależności.

 1. Polityka w zakresie doskonalenia zawodowego:

Biegli rewidenci zatrudnieni przez podmiot uprawniony bądź z nim współpracujące obowiązani

są do dołączenia do akt personalnych zaświadczenia o odbyciu obligatoryjnego szkolenia dla

biegłych rewidentów. Jest to bezwzględny warunek dalszej współpracy z biegłym rewidentem.

VII. Informacje o zasadach wynagradzania:

Członkowie Zarządu wynagradzani są według stawki miesięcznej na podstawie umowy o pracę. Kluczowy biegły rewident zatrudniony na etacie z tytułu wykonywania badań ma wynagrodzenie prowizyjne uwzględniające nakład pracy. Biegli rewidenci zatrudnieni w oparciu o umowy cywilno-prawne są wynagradzani wg wynegocjowanych stawek za poszczególne zlecenia uwzględniające wszystkie koszty ponoszone ( w tym koszty delegacji)

Biegły rewident odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania

Stanisław Michalski numer ewidencyjny 2510

Kęty 2.06.2016