sprawozdanie za 2016 rok wg art 88 ustawy o podmiotach uprawnionych

SPRAWOZDANIE
Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego W Kętach Ul. Jana III Sobieskiego 16
w treści zgodnej z wymaganiami art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
za 2016 rok
I. Informacje dotyczące formy organizacyjno–prawnej oraz struktury własnościowej:
1. Nazwa: BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY ul. Jana III Sobieskiego 16
32-650 Kęty
Numer w KRS: 0000218149
II. Podmiot reprezentuje Zarząd.
Prezes Zarządu – STANISŁAW MICHALSKI – biegły rewident -2510 od 1.08.2016 do
31.07.2016 członek Zarządu do 31.07.2016 Prezesem Zarządu był Tomasz Guzik
Członek Zarządu – Katarzyna Krawczyk 0d 1.08.2016
Rada Nadzorcza
· Józef Garbacz – Przewodniczący
· Roman Białek – sekretarz
· Krzysztof Kochański
Komisja Rewizyjna
· Roman Białek – Przewodniczący
· Adam Kajstura – członek
· Małgorzata Matusiak
BIEGLI REWIDENCI:
Krystyna Szafruga -10600
Stanisław Michalski-2510
III. Podmiot uprawniony nie należy do żadnej sieci.
V. System wewnętrznej kontroli jakości:
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w
Związku przyjęte zostały zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, zwane „zasadami kontroli jakości”, które przedstawione zostały poniżej:
1. Ostateczną odpowiedzialność za system kontroli jakości ponosi Zarząd podmiotu
uprawnionego.
2. Opracowanie zasad i procedur systemu kontroli jakości oraz odpowiedzialność za jego skuteczne
działanie są powierzone Członkowi Zarządu.
3. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani stosować się do zasad i procedur przyjętego
przez podmiot uprawniony systemu kontroli jakości.
4. Pracownicy i współpracownicy obowiązani są przestrzegać wymogu niezależności (umysłu i
wizerunku) oraz wykonywać powierzone im zadania z należytą starannością i obiektywizmem oraz
wynikających z art. 56 ust 3i 4 z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie ,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
5. Pracownicy i współpracownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad niezależności,
uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy, należytej staranności i zawodowych kompetencji
przy realizacji zleceń.
6. O powyższym obowiązku pracownicy informowani są w zawieranej umowie o pracę, a
współpracownicy – w umowie o działo. Jeden raz w roku (w IV kwartale) niezależności, obowiązani są
złożyć do akt personalnych oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu niezależności.
7. Do realizacji czynności rewizji finansowej zatrudniane są wyłącznie osoby posiadające uprawnienia
biegłego rewidenta oraz asystenci( lustratorzy) zatrudnieni w podmiocie.
8. Biegli rewidenci zatrudnieni przez podmiot uprawniony bądź z nim współpracujące obowiązani są
do dołączenia do akt personalnych zaświadczenia o odbyciu obligatoryjnego szkolenia dla biegłych
rewidentów.
9. Składając ofertę na wykonanie czynności rewizji finansowej podmiot uprawniony zobowiązany jest
do rozważenia wszelkich ryzyk związanych z realizacją danego zlecenia oraz uzyskania przekonania, że
dane zlecenie mieści się w kompetencjach podmiotu uprawnionego i dotrzymane zostaną wszelkie
wymogi etyczne. Związek podejmuje się tylko badań sprawozdań finansowych banków spółdzielczych
z wyłączeniem banków, których przedstawiciel zasiada w Radzie Nadzorczej Związku
10. Nadzór nad realizacją zlecenia powierzony jest w całości Zarządowi podmiotu uprawnionego bądź
kompetentnemu pracownikowi podmiotu uprawnionego. Odpowiedzialność za przegląd wyników
pracy ponosi Zarząd.
11. Przegląd wyników pracy obejmuje w szczególności rozważenie:
➢ zgodności sposobu wykonania prac z wymogami krajowych standardów i przepisów prawa,
➢ identyfikacji wszystkich istotnych kwestii,
➢ podjęcia stosownych konsultacji oraz udokumentowania i realizacji powstałych w ich wyniku
wniosków,
➢ zasadności rodzaju, harmonogramu i zakresu prac,
➢ zasadności i udokumentowania wniosków z badania sprawozdania finansowego w
świetle wykonanej pracy,
➢ wystarczalności i adekwatności uzyskanej dokumentacji z badania sprawozdania
2. W ramach nadzoru nad realizacją zleceń Zarząd bądź uprawniony pracownik podmiotu
uprawnionego zobowiązany jest:
➢ odpowiednio ukierunkować biegłego rewidenta i współpracujące z nim osoby
przekazując posiadane informacje o badanej jednostce,
➢ nadzorować wykonywanie zadań,
➢ przeprowadzać bieżące przeglądy dokumentacji rewizyjnej,
➢ zapewnić możliwość konsultacji merytorycznych w strukturze podmiotu uprawnionego lub poza
nim, np. w sprawach prawnych, podatkowych – w razie zaistnienia takiej potrzeby.
13. Przed sporządzeniem i podpisaniem ostatecznej opinii dokonywany jest przegląd jakości zlecenia.
Obejmuje on:
➢ omówienie z kluczowym biegłym rewidentem istotnych kwestii badania sprawozdania
finansowego,
➢ przegląd dokumentacji z badania sprawozdania finansowego w odniesieniu do
istotnych zawodowych osądów podjętych przez zespół badający,
➢ przegląd sprawozdania finansowego,
➢ ocenę prawidłowości proponowanej opinii i raportu.
14. Przegląd jakości zlecenia jest przeprowadzany każdorazowo,
15. Przegląd jest przeprowadzany przez:
➢ członka Zarządu- biegłego rewidenta
➢ doświadczonych biegłych rewidentów z zewnątrz działających na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z podmiotem uprawnionym.
16. Zarząd zobowiązany jest do monitorowania działania systemu kontroli jakości.
17. Monitoring obejmuje okresową ocenę adekwatności przyjętych zasad i procedur systemu
kontroli jakości oraz ogólną efektywność systemu kontroli jakości.
Oświadczenie:
Zarząd oświadcza, iż przedstawiony powyżej system wewnętrznej kontroli jakości funkcjonuje
w sposób skuteczny. System ten został zmodyfikowany w kwietniu 2016 roku. Od 1.01.2017
Podmiot wykonuje czynności rewizji finansowej wg MSB w wersji zatwierdzonej przez KIBR.
V. Informacja o kontroli:
Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów miała miejsce w
W od 30 maja do 3 czerwca 2016 roku.
VI. Wykaz jednostek zainteresowania publicznego:
W 2016 roku podmiot uprawniony wykonywał czynności rewizji finansowej tylko na rzecz banków
spółdzielczych :
NAZWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO rodzaj audytu
1.NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLECU ZDROJU badanie obligatoryjne
2.BANK SPÓLDZIELCZY KSIĘŻPOL badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
3.BANK SPÓLDZIELCZY KIELCE badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
4.BANK SPÓLDZIELCZY ZAGAŃ badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
5.BANK SPÓLDZIELCZY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
6.EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY RZESZÓW badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
7.BANK SPÓŁDZIELCZY ŚWIDNICA badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
8.BANK SPÓŁDZIELCZY SŁOMNIKI badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
9.BANK SPÓŁDZIELCZY TARNOGRÓD badanie obligatoryjne  i poszerzone badanie aktywów
10.BANK SPÓŁDZIELCZY TRZEBIEL badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
11.BANK SPÓŁDZIELCZY BISZCZA badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
12.BANK SPÓŁDZIELCZY GŁOGÓW badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
13.BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
14.BANK SPÓŁDZIELCZY IŁOWA badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
15.BANK SPÓŁDZIELCZY NOWA SÓL badanie obligatoryjne
16. BANK SPÓŁDZIELCZY BIŁGORAJ badanie obligatoryjne i  poszerzone badanie aktywów
17.BANK SPÓŁDZIELCZY BEDZIN badanie obligatoryjne
18.BANK SPÓŁDZIELCZY BUSKO- ZDRÓJ badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
19.BANK SPÓŁDZIELCZY KAMIENNA GÓRA badanie obligatoryjne  i poszerzone badanie aktywów
20.GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW badanie obligatoryjne
21.BANK SPÓŁDZIELCZY BRZEG badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
22.BANK SPÓŁDZIELCZY OBSZA badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
23.BANK SPÓŁDZIELCZY GOGOLIN badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
24. BANK SPÓŁDZIELCZY KŁODZKO badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
25.BANK SPÓŁDZIELCZY JAWORZNO badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
26.BANK SPÓŁDZIELCZY WILAMOWICE badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
27.BANK SPÓŁDZIELCZY WĘGIERSKA GÓRKA badanie obligatoryjne x
28.BANK SPÓŁDZIELCZY GILOWICE badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
29.BANK SPÓŁDZIELCZY JAWOR badanie obligatoryjne  i poszerzone badanie aktywów
30.BANK SPÓŁDZIELCZY PORĄBKA badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
31. BANK SPÓŁDZIELCZY LEGNICA badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
32. BANK SPÓŁDZIELCZY JASIENICA badanie obligatoryjne
33. BANK SPÓŁDZIELCZY CYCÓW badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
34. BANK SPÓŁDZIELCZY MYKANÓW badanie obligatoryjne
35. ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY LUBAŃ badanie obligatoryjne i poszerzone badanie aktywów
36. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW                            poszerzone badanie aktywów

Podmiot uprawniony za 2016 rok osiągnął przychody z tytułu czynności rewizji finansowej i usług, o
których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w sumie 468,4 tys.
IV. Polityka w zakresie zapewnienia niezależności:
Niezależność biegłych rewidentów jest zapewniona poprzez zapewnienie, iż:
1. nie posiadają oni udziałów, akcji i innych tytułów własności w badanej jednostce ani w jednostce z
nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
2. nie są i w ostatnich 3 latach nie byli przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami), członkami
organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikami badanej jednostki albo jednostki z nią
stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
3. w ostatnich 3 latach nie uczestniczyli w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu
sprawozdania finansowego, stanowiącego przedmiot badania,
4. nie osiągnęli w ani jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu
świadczenia usług na rzecz badanej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią
stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych,
5. nie są małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie są związani
z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych
badanej jednostki i nie zatrudniają przy badaniu takich osób,
6. nie istnieją inne powody uniemożliwiające im wydanie bezstronnej i niezależnej opinii.
7. Wymogów wymienionych w rozdziale 290 IFAC
Takie same zasady niezależności obowiązują wszystkich członków zespołu przeprowadzającego
czynności rewizji finansowej, członków zarządu oraz weryfikatora. W odniesieniu do wszystkich zleceń
jest przeprowadzana na bieżąco wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności.
V. Polityka w zakresie doskonalenia zawodowego:
Biegli rewidenci zatrudnieni przez podmiot uprawniony bądź z nim współpracujące obowiązani są do
dołączenia do akt personalnych zaświadczenia o odbyciu obligatoryjnego szkolenia dla biegłych
rewidentów. Jest to bezwzględny warunek dalszej współpracy z biegłym rewidentem. Lustratorzy
uczestniczą każdego roku w szkoleniach realizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz w
szkoleniach problemowych w zakresie działalności banków.
VII. Informacje o zasadach wynagradzania:
Członkowie Zarządu wynagradzani są według stawki miesięcznej na podstawie umowy o pracę.
Kluczowy biegły rewident zatrudniony na etacie z tytułu wykonywania badań ma wynagrodzenie
prowizyjne uwzględniające nakład pracy. Biegli rewidenci zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne
są wynagradzani wg wynegocjowanych stawek za poszczególne zlecenia uwzględniające
wszystkie koszty ponoszone + zwrot za koszty delegacyjne( przejazdy i hotele).
Biegły rewident odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania Stanisław Michalski numer
ewidencyjny 2510- Prezes Zarządu
Kęty 31.03.2017