Sprawozdanie z przejrzystości BSZR za 2018

Sprawozdanie z przejrzystości BSZR za 2018

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 1
Spis treści:
1. Opis formy prawnej i struktury własnościowej firmy audytorskiej BSZR-1712
2. Opis struktury zarządzania BSZR
3. Opis wewnętrznego systemu kontroli jakości firmy audytorskiej-BSZR-1712 oraz
oświadczenie Zarządu na temat skuteczności funkcjonowania takiego systemu
4. Wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola zapewnienia jakości, o której
mowa w art. 26
5. Wykaz jednostek interesu publicznego, na rzecz których firma audytorska
BSZR-1712 przeprowadziła badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym
6. Oświadczenie dotyczące praktyk firmy audytorskiej –BSZR-1712 w zakresie
zapewnienia niezależności, zawierające również potwierdzenie przeprowadzenia
wewnętrznej kontroli przestrzegania zasad niezależności
7. Oświadczenie o stosowanej przez firmę audytorską polityce w zakresie
kształcenia ustawicznego biegłych rewidentów, o którym mowa w art. 13
dyrektywy 2006/43/WE
8. Informacje dotyczące zasad wynagradzania partnerów w BSZR-1712
9. Opis polityki firmy audytorskiej w zakresie rotacji kluczowych partnerów firmy
audytorskiej oraz pracowników zgodnie z art. 17 ust. 7
10. Informacja o całkowitych obrotach firmy audytorskiej
1. Opis formy prawnej i struktury własnościowej
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 2
BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY
jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego –pod Nr. 0000218149
Struktura własności:
Związek zrzesza banki spółdzielcze wg stanu na koniec 2018 roku 45 członków
L.p. Nazwa BS UWAGI
1 ABS Andrychów Przedstawiciel w RN
2 BS Będzin
3 BS Biłgoraj
4 BS Biszcza
5 BS Brzeg
6 BS Busko Zdrój
7 BS Dobrzeń Wielki
8 BS Gilowice
9 BS Gliwice Przedstawiciel w RN
10 BS Głogów
11 BS Gogolin
12 BS Iłowa
13 BS Jasienica
14 BS Jawor
15 BS Jaworzno
16 BS Jeleśnia Przedstawiciel w RN
17 BS Kamienna Góra
18 ŚBS Silesia Katowice
19 BS Kielce
20 BS Kłodzko
21 OK BS Knurów
22 BSR Kraków
23 BS Księżpol
24 BS Legnica
25 BS Leśnica Przedstawiciel w RN
26 BS Mykanów
27 BS Nowa Sól
28 BS Obsza
29 BS Oleśnica
30 BS Porąbka
31 GBS Radków
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 3
32 BS Skoczów
33 BS Słomniki
34 NBS Solec Zdrój
35 ŁBS Lubań
36 BS Świdnica
37 BS Tarnogród
38 BS Trzebiel
39 BS Warta
40 BS Węgierska Górka
41 MBS Wieliczka
42 BS Ząbkowice Śląskie
43 BS Żagań
44 BS Żywiec
Przedstawiciel w RN
45 BS ŁUBNIANY
Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny Banków nie należy do sieci.
3. Opis struktury zarządzania firmy audytorskiej
Organami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie – organ stanowiący;
b) Rada Nadzorcza – organ nadzorczy;
c) Zarząd – organ zarządzający.
W zakresie struktury zarządzania Związku odpowiedzialnym jest Zarząd
składający się z Prezesa i Członka Zarządu
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 4
4. Opis wewnętrznego systemu kontroli jakości firmy audytorskiej oraz oświadczenie
Zarządu na temat skuteczności funkcjonowania takiego systemu
ZASADY WEWENĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI
Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego jako firmy audytorskiej -1712
Spis treści
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Deklaracja ogólnej polityki
2. Zasada informowania o procedurach kontroli jakości
B. ELEMENTY SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI
1. Odpowiedzialność kierownictwa za zapewnianie jakości
2. Odpowiednie wymogi etyczne (w tym niezależność)
2.1. Odpowiedzialność
2.2. Niezależność
2.3. Rotacja
3 Podejmowanie i kontynuacja współpracy
3.1 Procedury i zasady
3.2 Odpowiedzialność
4 Zarządzanie kadrami
5 Realizacja zleceń
6 Monitorowanie
6.1 Nadzorowanie przestrzegania zasad i procedur kontroli jakości firmy
6.2 Ocena, informowanie i działania naprawcze podjęte w związku z rozpoznanymi słabościami
7 Dokumentacja
C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Deklaracja ogólnej polityki
1. Niniejsze zasady zwane dalej SKJ BSZR zostały ustalone dla Beskidzkiego Spółdzielczego
Związku Rewizyjnego firmy audytorskiej nr ewidencyjny 1712, z siedzibą w Ketach przy ul. Jana
III Sobieskiego – zwaną dalej BSZR, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1089) zwaną dalej Ustawą o biegłych rewidentach.
2. Zasady SKJ BSZR są corocznie aktualizowane w celu jak najlepszego dostosowania okoliczności
panujących w BSZR do aktualnych wymogów prawa oraz w celu poprawy adekwatności i
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Niniejsze zasady zostały przyjęte w dniu 4.11.2017 r.
3. Celem jest ustanowienie, wdrożenie, nadzorowanie i egzekwowanie systemu kontroli jakości, który:
a. zapewni przestrzeganie przepisów:
i. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
ii. Zasad wewnętrznej kontroli jakości określonych Uchwałą nr 2784/52/2015 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych;
iii. Zasad Wewnętrznej Kontroli Jakości w podmiocie uprawionym do badania sprawozdań
finansowych w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (IAASB) „Kontrola jakości
firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne
zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”;
iv. Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 220 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Rewizji
Finansowej 220 „Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych”;
v. Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) jako zasad
etyki zawodowej.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 5
vi. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z
27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) dalej zwane Rozporządzeniem
b. Zapewni, że sprawozdania z badania biegłych rewidentów, sprawozdania z przeglądów i innych
usług atestacyjnych wydane przez BSZR oraz poszczególnych biegłych rewidentów są odpowiednie
do okoliczności.
4. Przez system kontroli jakości rozumie się zasady, procedury oraz rozwiązania, a także mechanizmy
zapewniające wykonywanie przez BSZR, jako firmę audytorską oraz jej personel czynności rewizji
finansowej zgodnie z zasadami
etyki zawodowych biegłych rewidentów oraz z krajowymi standardami rewizji finansowej oraz
zapewniające, że sprawozdania biegłych rewidentów wydane przez BSZR są właściwe w danych
okolicznościach.
5. Każdy pracownik oraz współpracownik BSZR wykonujący czynności rewizji finansowej jest
odpowiedzialny za wdrożenie i przestrzeganie wewnętrznych zasad kontroli jakości.
2. Zasada informowania o procedurach kontroli jakości
6. Jednym z nadrzędnych celów działalności BSZR jest wykonywanie usług badania sprawozdań
finansowych, przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających. Do realizacji
tego celu BSZR wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i intuicję biegłych rewidentów, zapewniając
równocześnie przestrzeganie procedur systemu kontroli jakości.
7. W tym celu Zarząd jest zobowiązany przedstawić biegłym rewidentom, osobom współpracującym
oraz pracownikom opisane poniżej procedury, zasady i mechanizmy w zakresie funkcjonowania
systemu kontroli jakości, wyjaśniać wątpliwości i na bieżąco eliminować ewentualne odstępstwa od
przyjętych zasad.
8. Ponadto Zarząd BSZR zapoznaje pracowników z odpowiednimi przepisami prawa mającymi
związek z SKJ opisanymi w punkcie 2, uwzględniając odpowiednie treści na szkoleniach i spotkaniach
z pracownikami.
9. Biegli rewidenci, kierujący zespołem są zobowiązani do przestrzegania systemu kontroli jakości, a
także są zobowiązani poinformować członków swojego zespołu o podstawowych zasadach i
procedurach kontroli jakości, obowiązujących w BSZR i dbać o ich stosowanie.
10. Zarząd BSZR, wszyscy pracownicy, osoby współpracujące są zobowiązani do przestrzegania i
stosowania zasad kontroli jakości w firmie audytorskiej, co jest potwierdzane poprzez złożenie
oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami wewnętrznej kontroli jakości w firmie w momencie ich
wprowadzenia.
11. W przypadku osób nowo zatrudnionych, które nie pracowały w BSZR w momencie wprowadzenia
zasad wewnętrznej kontroli jakości, składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu
zasad wewnętrznej kontroli jakości obowiązujących w BSZR w momencie zatrudnienia.
B. ELEMENTY SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI
1. Odpowiedzialność kierownictwa za zapewnianie jakości
12. System wewnętrznej kontroli jakości w zakresie czynności rewizji finansowej obejmuje czynności
sprawowane przez:
a) Zarząd BSZR, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zarządzanie i promowanie
kultury kontroli, ustanowienie i wprowadzenie wewnętrznych zasad kontroli jakości oraz wszystkich
innych niezbędnych wskazówek podnoszących jakość wykonywanych zleceń,
b) Kluczowych biegłych rewidentów i biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji
finansowej, w zakresie przestrzegania ustanowionych przez Zarząd zasad i procedur wewnętrznych
kontroli jakości,
c) Weryfikatorów, działających w ramach wydzielonego działu kontroli wewnętrznej – (osoby
dokonujące kontroli jakości zlecenia będących biegłymi rewidentami), mające na celu
przeprowadzenie obiektywnej oceny istotnych osądów i wniosków wyciągniętych przez zespół
realizujący zlecenie, ocenę końcowych wniosków z badania sprawozdania finansowego oraz ocenę
prawidłowości proponowanego sprawozdania z badania i sprawozdania dodatkowego,
d) Prezes Zarządu – osoba odpowiedzialna za proces/ akceptacji zleceń,/ monitorowania zgodnie z
SKJ BSZR,
13. Zarząd BSZR jako kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. Ust. 2019 r.
poz. 395) przyjmuje ostateczną odpowiedzialności za jakość badań sprawozdań finansowych oraz
innych usług atestacyjnych oraz podejmować będzie działania zmierzające do zbudowania i
utrzymania kultury działania wszystkich pracowników ukierunkowanej na jakość.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 6
14. Zasada komunikowania przez Zarząd odpowiedzialności za jakość badań sprawozdań
finansowych jest wyrażana m.in. w następujący sposób:
a. poprzez zawarcie jej w niniejszej regulacji
b. w materiałach szkoleniowych dot. SKJ
c. na etapie rekrutacji nowych pracowników
d. podczas spotkań z pracownikami
e. w sytuacjach, w których ujawnione zostaną niezgodne z polityką jakości postępowania pracowników
.
Zarząd BSZR uznaje konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości jako kluczowy element realizacji
zlecenia. w tym celu przyjmuje mechanizmy i procedury opisane w sekcji 5. „Realizacja zlecenia”.
15. W celu uznawania i nagradzania pracy wysokiej jakości przyjmuje się rozwiązania określone w
systemie polityki wynagradzania pracowników. Opis stosowanych procedur i mechanizmów znajduje
się w sekcji 4. „Zarządzenie kadrami”.
16. W celu wspomagania dbałości o jakość, Zarząd przeznacza odpowiednią i wystarczającą ilości
środków na rozwój, dokumentacje i wspomaganie zasad i procedur kontroli jakości. Zarząd BSZR
corocznie przedstawia Plan finansowy Radzie Nadzorczej, w którym znajdują się środki przeznaczone
na ww. cele.
17. Główna odpowiedzialność za działanie systemu kontroli jakości jest przekazana biegłemu
rewidentowi- Prezesowi Zarządu, który ponosi odpowiedzialność za system kontroli jakości w imieniu
Zarządu.
18. Zarząd dokonuje rekrutacji osoby na stanowisko odpowiedzialne za zapewnienie jakości
operacyjnej skuteczności systemu kontroli wewnętrznej uwzględniając wymóg posiadania przez nią
wystarczającego i odpowiedniego doświadczenia i umiejętności oraz niezbędne uprawienia do
przyjęcia tej odpowiedzialności. Wybór osoby odpowiedzialnej za zapewnienie operacyjnej
skuteczności systemu kontroli jakości zostanie zakomunikowany pracownikom wraz z informacjami o
uprawnieniach jej przysługujących.
2. Odpowiednie wymogi etyczne (w tym niezależność)
2.1. Odpowiedzialność
19. Pracownicy i współpracownicy BSZR mają obowiązek przestrzegania zasad etyki, w
szczególności zasad uczciwości, obiektywizmu, posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych,
zachowania należytej staranności i tajemnicy oraz powinni charakteryzować się profesjonalną
postawą.
20. Pracownicy i współpracownicy BSZR powinni przestrzegać co najmniej wymogów
przedstawionych z Kodeksie etyki zawodowych księgowych wydanym przez Radę Międzynarodowych
Standardów Etyki Księgowych (Kodeks IFAC), także zachować wszelkie dodatkowe wymogi
regulacyjne, jak również są zobowiązani do stosowania zasad i procedur przyjętego przez ZRBS
systemu kontroli jakości i do zgłaszania znanych im przypadków jego naruszenia.
21. Zarząd BSZR jest odpowiedzialny za:
a. opracowanie, wdrożenie, nadzór i egzekwowanie zasad związanych z etyką,
b. identyfikację niezbędnych zmian w polityce odnoszących się do etyki,
c. dostarczanie wskazówek i prowadzenie konsultacji w sprawach związanych z etyką (np.
niezależność, konflikt interesów),
d. przechowywanie bazy danych wszystkich klientów – jednostek zainteresowania publicznego (dla
celów niezależności),
e. nadzorowanie zgodności z polityką i procedurami BSZR we wszystkich sprawach etyki,
f. raportowanie przypadków nieprzestrzegania zasad etyki,
g. organizację szkoleń dla pracowników z zakresu etyki.
22. Biegli rewidenci zobowiązani są w szczególności przestrzegać zasad:
a. niezależności w toku badania (tj. od dnia podpisania umowy do dnia wydania sprawozdania z
badania) oraz w okresie, za który wykonywana jest czynność rewizji finansowej, co oznacza brak
powiązania z jednostką, której sprawozdanie finansowe jest badane, więzami finansowymi,
rodzinnymi, osobistymi – niezależność należy rozumieć jako niezależność
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 7
umysłu jak i wizerunku i utrzymywać ją zgodnie z kodeksem etyki IFAC, w szczególności sekcji 290 i
291 i MSKJ 1,
b. rzetelności i bezstronności, co oznacza, że jego postępowanie powinno być rzeczowe, obiektywne,
wolne od uprzedzeń i wpływu rozbieżności zdań,
c. kompetencji zawodowych, przez co rozumie się posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zadania, którego się podjął; w razie potrzeby biegły rewident powinien
zapewnić sobie doradztwo i pomoc w zakresie specjalistycznych zagadnień,
d. tajemnicy zawodowej, co oznacza zachowanie w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do
których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania
tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie, zgodnie z art. 78 ustawy o biegłych rewidentach
2.2. Niezależność
23. W celu zapewnienia przestrzegania przez wszystkich pracowników i współpracowników wymogu
niezależności oraz wykonywanie powierzonych zadań z należytą starannością i obiektywizmem
Prezes Zarządu dokonuje oceny ryzyka ograniczeń, w tym zakresie na etapie składania oferty,
podpisywania umowy i na każdym etapie realizacji usługi.
24. Wszyscy członkowie zespołu rewizyjnego przed przydzieleniem do zlecenia usługi atestacyjnej
potwierdzają, że są niezależni od zleceniodawcy i samego zlecenia lub informują niezwłocznie Prezesa
Zarządu ustnie lub pisemnie o każdym istniejącym lub możliwym zagrożeniu niezależności, aby mogły
zostać zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku ustnego zgłoszenia na powyższą
okoliczność sporządzana jest notatka, którą podpisuje osoba zgłaszająca zagrożenie niezależności
/oraz przedstawiciel Zarządu. Formy pisemnej wymaga również uzasadnienia w jaki sposób
wyeliminowano zagrożenie niezależności lub obniżono jego poziom do możliwego akceptowalnego
poziomu (jedną z form eliminacji zagrożenia niezależności jest odsunięcie osoby zgłaszającej
zagrożenie niezależności od realizacji zlecenia). Gdy zagrożenia niezależności nie mogą zostać
wyeliminowane ani obniżone do możliwego do zaakceptowania poziomu poprzez zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, Zarząd BSZR odmawia przyjęcia lub kontynuacji zlecenia w stosunku do
zleceniodawców.
25. Przynajmniej raz na rok, każdy z uczestników czynności rewizyjnych zobowiązany do zachowania
niezależności, składa oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu niezależności.
26. Za złożenie takiego oświadczenia uznaje się również oświadczenie złożone przed przystąpieniem
do czynności rewizyjnych wpięte do segregatora z dokumentacją rewizyjną zlecenia. Odrębne roczne
oświadczenia składają
pracownicy kontynuujący zatrudnienie po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane
były czynności rewizyjne.
2.3. Rotacja
34. Zgodnie z polityką firmy, gdy kluczowy biegły rewident badał sprawozdanie finansowe przez okres
5 lat, ta osoba nie może uczestniczyć w realizacji zlecenia aż do upływu okresu co najmniej kolejnych
3 lat.
35. Ponadto zgodnie z polityką firmy stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia oraz Ustawy o
biegłych rewidentach w zakresie rotacji firmy audytorskiej.
3. Podejmowanie i kontynuacja współpracy
3.1 Procedury i zasady
27. Zarząd BSZR ustanawia zasady i procedury podejmowania współpracy z klientem w zakresie
wykonywania czynności rewizji finansowej oraz akceptuje konkretne zlecenia .
28. Celem procedur jest ograniczenie ryzyka nawiązania relacji z Klientem, u którego prawość i
uczciwość działania kierownictwa może być kwestionowana, rozważenie wszystkich ryzyk związanych
z realizacją danego zlecenia oraz zapewnienie, że podejmowane zlecenie mieści się w kompetencjach
i możliwościach BSZR oraz dotrzymane zostaną wszelkie wymogi etyczne, w tym niezależność.
29. Zasady i procedury podejmowania i kontynuacji zleceń obejmują:
a) uzyskanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do rozważenia i uzasadnienia decyzji w
sprawie przyjęcia zlecenia od nowego klienta, podjęcia decyzji o kontynowaniu dotychczasowego
zlecenia oraz rozważaniu przyjęcia nowego zlecenia od dotychczasowego klienta,
b) obowiązek udokumentowania sposobu rozwiązania problemów, które zostały zidentyfikowane w
trakcie procesu akceptacji zlecenia w przypadku ryzyka potencjalnego konfliktu interesów,
c) ocenę przyszłego klienta i autoryzowane zatwierdzenie zlecenia,
d) udokumentowanie rezygnacji ze współpracy z dotychczasowym zleceniodawcą.
30. Nowe zlecenie jest akceptowane lub dotychczasowe zlecenie jest kontynuowane tylko wtedy, gdy:
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 8
a) uczciwość zleceniodawcy nie budzi zastrzeżeń i brak jest informacji, które kazałyby sądzić, że
zleceniodawca jest nieuczciwy,
b) firma i zespół realizujący zlecenie posiadają niezbędne kompetencje, zasoby i czas na
przeprowadzenie zlecenia,
c) firma i jej pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umowy cywilno-prawnej są w stanie
przestrzegać stosownych wymogów etycznych, łącznie z utrzymaniem niezależności od zleceniodawcy
zgodnie z Sekcją 290 Kodeksu IFAC,
d) wymogi kontroli jakości w firmie będą mogły zostać dla danego zlecenia utrzymane,
e) nie występuje ryzyko powstania konfliktu interesów,
f) nie istnieje zagrożenie, że mogłyby zostać złamane stosowne przepisy prawa.
31. Dla każdego nowego klienta musi być przeprowadzony i udokumentowany proces przeglądu przed
akceptacją zlecenia przez Prezesa Zarządu.
32. Dla każdego trwającego zlecenia musi być przeprowadzony i udokumentowany proces przeglądu
możliwości kontynuacji współpracy z klientem przez Wiceprezesa Zarządu. Wymaga się
przeprowadzenia udokumentowanego przeglądu celem określenia czy właściwym będzie dalsze
świadczenie usług dla klienta, bazując na wcześniejszym zleceniu i na planowaniu kontynuacji zlecenia.
Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za zlecenie musi zaakceptować i zatwierdzić decyzję o
przyjęciu lub kontynuacji zlecenia. Należy pamiętać także o wymogach rotacji biegłych rewidentów.
2. Dla każdego nowego zlecenia od dotychczasowego klienta musi być przeprowadzony i
udokumentowany proces przeglądu nowego zlecenia przez Wiceprezesa Zarządu. Wymaga się
przeprowadzenia udokumentowanego przeglądu możliwości kontynuacji współpracy z klientem i
określenie czy właściwym będzie świadczenie nowej usługi dla niego. Kluczowy biegły rewident
odpowiedzialny za zlecenie musi zaakceptować i zatwierdzić decyzję o przyjęciu lub kontynuacji
zlecenia.
33. Zarząd rozważając wysłanie oferty do klienta zasięga informacji od personelu lub strony trzeciej oraz
korzysta z wszelkich informacji dostępnych w środkach masowego przekazu.
34. Jeśli sprawozdanie finansowe klienta za rok ubiegły było badane przez inną firmę audytorską należy
wysłać zapytanie czy nie ma przeszkód zawarcia umowy
35. Jeśli w trakcie procesu akceptacji lub po zakończeniu etapu przyjęcia zlecenia zostało
zidentyfikowane znaczące ryzyko związane z klientem lub ze zleceniem, zagadnienie to ma być
przedyskutowane z innym członkiem Zarządu. Wymagać będzie się formalnego zatwierdzania i
dokumentowania sposobu rozwiązania tego typu zagadnień.
36. Biegli rewidenci mogą podjąć się wykonania czynności rewizji finansowej mimo negatywnego wyniku
procesu podejmowania i kontynuacji zleceń, jeśli działają na zlecenie państwowego organu nadzoru lub
realizują obowiązki określone w Ustawie o zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (..) w stosunku do
swoich członków.
37. Podpisanie umowy z podmiotem niebędącym członkiem BSZR jest poprzedzone kalkulacją ceny
przy czym obowiązują stawki wyższe o 25 % niż dla członków. Ponadto powinno być poprzedzone
złożeniem oferty.
38. W przypadku badania ustawowego Banku będącego członkiem związku rewizyjnego, innego niż
bank zrzeszający lub innego niż bank spółdzielczy będący jednostką zainteresowania publicznego,
spełniający kryteria dużej jednostki, nie stosuje się przepisów art. 4 oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
nr 537/2014 w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 4, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 16 oraz art. 17
ust. 1, 3 i 5–8 tego rozporządzenia. Warunkiem koniecznym jest zachowanie przez biegłych rewidentów
przeprowadzających takie badanie oraz osoby mogące wywierać wpływ na to badanie wymogów
niezależności określonych w ustawie o biegłych rewidentach.
38a. BSZR powinien stosować takie zabezpieczenia aby obiektywna, rozsądna i dobrze poinformowana
strona nie uznała, że związek wynikający z członkostwa może wpłynąć na niezależność biegłego
rewidenta (art. 2 i 3 Rozporządzenia 537/2014)
38b. Konsekwentnie do zasad określonych w punkcie 49, w przypadku gdy bank spółdzielczy jest
członkiem związku rewizyjnego i powierza przeprowadzenie badania ustawowego temu związkowi
rewizyjnemu nie stosuje się wymogu przedstawienia rekomendacji komitetu audytu oraz zasad rotacji.
Nie stosuje się w związku z powyższym art. 130 ust. 2 i art. 134 Ustawy o biegłych rewidentach tj.
przepisu o przedstawieniu przez komitet audytu rekomendacji organowi dokonującemu wyboru i
przepisu o maksymalnym czasie nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych. Nie ma
zastosowania również Komunikat UKNF z dnia 11 września 2017 r. w sprawie rotacji firm audytorskich.
38c. W przypadku gdy bank nie jest członkiem związku rewizyjnego i powierza przeprowadzenie
badania ustawowego związkowi rewizyjnemu lub innej firmie audytorskiej nie znajdują zastosowania
wyłączenia przewidziane w art. 135 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach wskazane powyżej (w pkt 49).
Wówczas zgodnie z art. 130 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach, w przypadku gdy wyboru firmy
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 9
audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe jednostki zainteresowania publicznego dokonuje
organ inny niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, czyli w tym przypadku
rada nadzorcza, komitet audytu przedstawia organowi dokonującemu wyboru rekomendację, w której:
1) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe;
2) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
3) stwierdza, że badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła umów zawierających
klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy o rachunkowości (klauzule umowne w umowach
zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez
organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego
sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich).
38d. W przypadku gdy wybór, o którym mowa w pkt 49c dotyczy przedłużenia umowy o badanie
sprawozdania finansowego, rekomendacja komitetu audytu nie musi zawierać wymogów wskazanych
dodatkowo w art. 130 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach tj. m.in. wskazywania przynajmniej dwóch
możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem i przeprowadzania procedury wyboru
zorganizowanej przez badaną jednostkę.
38e. W przypadku gdy bank nie jest członkiem związku rewizyjnego i w przypadku gdy wybór firmy
audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja
komitetu audytu:
1) zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz
wskazanie uzasadnionej preferencji komitetu audytu wobec jednej z nich
2) jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez badaną jednostkę,
spełniającej następujące kryteria:
a) badana jednostka zainteresowania publicznego może zaprosić dowolne firmy audytorskie do
składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że:
• nie narusza to przepisów art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 537/2014
• organizacja procedury przetargowej nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firm, które uzyskały
mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek zainteresowania
publicznego w danym państwie Unii Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych
w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art. 91,
b) badana jednostka zainteresowania publicznego przygotowuje dokumentację przetargową dla
zaproszonych firm audytorskich, która:
• umożliwia tym firmom poznanie działalności badanej jednostki zainteresowania publicznego,
• zawiera wskazanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu,
• zawiera przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są stosowane przez badaną jednostkę
zainteresowania publicznego do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie,
c) badana jednostka zainteresowania publicznego ma swobodę określenia procedury wyboru i może w
jej trakcie prowadzić bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi oferentami,
d) badana jednostka zainteresowania publicznego ocenia oferty założone przez firmy audytorskie
zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji przetargowej oraz przygotowuje sprawozdanie
zawierające wnioski z procedury wyboru zatwierdzane przez komitet audytu,
e) badana jednostka zainteresowania publicznego oraz komitet audytu uwzględniają wszelkie ustalenia
lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 (roczne sprawozdanie
Komisji Nadzoru Audytowego), mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej.
W przypadku gdy bank zalicza się do jednostki zainteresowania publicznego będącej małym lub średnim
przedsiębiorcą, pkt 2 a – e) nie stosuje się.
38f. W przypadku, o którym mowa w pkt 38c i 38 e stosuje się art. 134 Ustawy o biegłych rewidentach
o maksymalnym czasie nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych oraz Komunikat UKNF z
dnia 11 września 2017 r. w sprawie rotacji firm audytorskich.
39a. Udokumentowany proces przeglądu przed akceptacją zlecenia lub odpowiednio
udokumentowany proces przeglądu możliwości kontynuacji współpracy z klientem , o których mowa w
, obejmuje w przypadku, o którym mowa w pkt 38c i 38e przedstawienie informacji o uchwale rady
nadzorczej podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości tj. m.in. na podstawie
rekomendacji komitetu audytu,
40. Jeśli wymagają tego okoliczności Zarząd spotka się z kierownictwem klienta i osobami
sprawującymi nadzór nad jednostką w celu przedyskutowania faktów i okoliczności prowadzących do
rezygnacji ze zlecenia.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 10
3.2 Odpowiedzialność
41. Zarząd BSZR odpowiada za:
 organizację wykonywania czynności rewizji finansowej w bankach spółdzielczych
będących członkami BSZR oraz w bankach spółdzielczych nie będących członkami
BSZR,
 zawieranie umów na wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzedzone
kalkulacją wynagrodzeń w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej i ich
zgodność z Zasadami etyki,
 prowadzenie rejestru umów o badanie (przeglądy) sprawozdań finansowych oraz
ewidencji umów o wykonywanie innych usług poświadczających,
 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji
finansowej, zgodnie z art. 53 ustawy o biegłych rewidentach.
 prawidłowe sporządzenie i terminowe przekazanie Komisji Nadzoru Audytowego
sprawozdania z działalności firmy audytorskiej, zgodnie z art. 51 ustawy o biegłych
rewidentach
 prawidłowe naliczenie i terminowe wpłaty opłat z tytułu nadzoru, zgodnie z art. 55
ustawy o biegłych rewidentach
 zapewnienie możliwości konsultacji problemów wynikłych w toku wykonywania
czynności rewizji finansowej z Zarządem Związku.
 zapewnienie możliwości zgłaszania potencjalnych lub faktycznych naruszeń przepisów
ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014
4 Zarządzanie kadrami
4.1 Odpowiedzialność
42. Zarządzanie kadrami obejmuje: nabór personelu, przydział do realizacji zleceń, rozwój zawodowy
i system awansowania.
43. Zarząd BSZR odpowiada za:
a. opracowanie wewnętrznych dokumentów organizacyjno-prawnych,
b. zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
c. organizację szkoleń pracowników oraz dbanie o ich rozwój zawodowy,
d. system oceny pracy i awansowania pracowników,
e. sposób wyznaczania kluczowego biegłego rewidenta do realizacji zlecenia czynności rewizji
finansowej.
4.2 Nabór personelu
44. Zarząd BSZR określił w odrębnym dokumencie zasady rekrutacji nowych pracowników
uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług. Rozpoczynając
proces rekrutacji uwzględniane są w szczególności:
a. kwalifikacje zawodowe i sprawdzenie referencji,
b. wyjaśnienie kandydatom wymogów firmy, w tym wymogów etycznych
c. informowanie kandydatów o wymogach podpisywania deklaracji dotyczących zrozumienia i
przestrzegania polityki zachowania tajemnicy informacji obowiązującej w firmie zgodnie .
45. Uwzględniając potrzebę zapewnienia rozwoju pracownikom oraz chęć podnoszenia jakości,
nowozatrudnione osoby przechodzą coroczną weryfikację poziomu zdobytej wiedzy. .
Ocena poziomu wiedzy i kwalifikacji nowych pracowników pozwala na adekwatny przydział zadań,
które zapewni realizowanie odpowiedniego poziomu jakości.
4.3 Przydział do realizacji zleceń
46. Do wykonywania czynności rewizji finansowej oraz innych usług świadczonych przez biegłych
BSZR zatrudnia:
a. Pracowników w tym biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów posiadających uprawnienia
lustracyjne na podstawie umowy o pracę,
b. Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych: biegłych rewidentów, aplikantów i
asystentów posiadających uprawnienia lustracyjne.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 11
47. W BSZR przyjmuje się zasadę, że badanie sprawozdań finansowych przeprowadza biegły
rewident, uczestnicząc w badaniu sam lub z zespołem aplikantów lub lustratorów biorąc czynny udział
w przeprowadzeniu badania.
BSZR nie wykonuje badania ustawowego w przypadku badania sprawozdania finansowego
Banku spółdzielczego będącego członkiem BSZR, którego osoba wchodząca w skład organów
zarządzających jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej BSZR.
4.4 Rozwój zawodowy i system awansowania
48. Pracownicy i współpracownicy BSZR powinni uczestniczyć w procesie stałej edukacji zawodowej.
Biegli rewidenci mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach obligatoryjnych wymaganych przez
PIBR.
49. Pracownicy są odpowiedzialni za dokumentowanie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
oraz przesyłania odpowiedniej dokumentacji z odbytych szkoleń do Zarządu Związku
50. W celu dbałości o jakość system wynagradzania pracowników jest zależny od efektów oceny jakości
realizacji poszczególnych zleceń. Na etapie realizacji zlecenia przyjmuje się konieczność dokonywania
ocen pracowników w związku z koniecznością zapewniania pracy wysokiej jakości. Odpowiednie oceny
zawarte są każdorazowo w dokumentacji badania zgodnie z przyjętym standardem.
5 Realizacja zleceń
5.1 Zasady i procedury
51. Zasady i procedury realizacji zleceń obowiązujące w BSZR obejmują wszystkie etapy zlecenia ze
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za nadzór nad jego realizacją oraz
odpowiedzialności za przegląd wyników pracy.
52. Dla ułatwienia spójnej i zgodnej ze standardami zawodowymi oraz regulacjami i wymogami
prawnymi realizację zlecenia przez pracowników i współpracowników, BSZR zapewnia wzory –
standard – dokumentacji badania sprawozdań finansowych (dokumentacja rewizyjna) obowiązująca w
celu udokumentowania wykonania zlecenia.
53. Pracownicy i współpracownicy BSZR wykorzystują wzory dokumentacji badania sprawozdań
finansowych do dokumentowania kluczowych faktów, ryzyka i ocen związanych z podjęciem lub
kontynuacją każdego zlecenia. Pracownikom zaleca się stosowanie zawodowego osądu w trakcie
modyfikacji wzorów dokumentacji, dla zapewnienia, że fakty są odpowiednio udokumentowane i
ocenione w przypadku każdego zlecenia zgodnie ze standardami zawodowymi i zasadami BSZR.
.
5.2 Konsultacje
54. W razie wystąpienia skomplikowanych, nietypowych, spornych bądź nowych dla zespołu
realizującego zlecenie problemów, Związek zapewnia możliwość skorzystania z konsultacji
wewnętrznych.
55. Z konsultacji osoba dążąca do uzyskania konsultacji sporządza notatkę zawierająca rodzaj, zakres
i wnioski płynące z tych konsultacji. Informacje te są załączane do dokumentacji rewizyjnej.
5.3 Odpowiedzialność za nadzór
56. Wszyscy pracownicy/współpracownicy BSZR przeprowadzający zlecenie zobowiązani są do:
a. przestrzegania zasad planowania, nadzoru i przeglądu,
b. wykorzystywania (właściwie zmodyfikowanych) wzorów do przygotowania akt, dokumentacji i
korespondencji, a także oprogramowania, procedur podpisywania i wydawania właściwych dla danego
zlecenia,
c. przestrzegania zasad etycznych i zasad przyjętych w BSZR,
d. wykonywania swojej pracy z należytą starannością i uwagą, zgodnie ze standardami zawodowymi i
standardami BSZR,
e. dokumentowania swojej pracy, przeprowadzania analiz, konsultacji i ustalania wniosków w sposób
wystarczający i odpowiedni dla danego zlecenia,
f. wykonywania swojej pracy z zachowaniem obiektywizmu i niezależności, terminowe i efektywnie
dokumentowanie jej w sposób zorganizowany, systematyczny, kompletny i czytelny,
g. upewnienia się czy wszystkie dokumenty robocze, dokumenty z akt, notatki, są parafowane,
datowane i posiadają stosowne odnośniki i czy sprawy trudne i sporne zostały odpowiednio
skonsultowane,
h. upewnienia się czy kwestie właściwej komunikacji z klientem, oświadczenia, przeglądy i
odpowiedzialność są jasno ustalone i udokumentowane,
i. zadbania, aby sprawozdania z wykonywania czynności rewizyjnych odzwierciedlały wykonaną pracę
i zamierzony cel oraz aby zostały przekazane zleceniodawcy w odpowiednim terminie.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 12
57. W systemie kontroli jakości w zakresie realizacji zleceń zakres odpowiedzialności ustala się
następująco:
1. Zarząd BSZR odpowiada za:
a. przestrzeganie wymogów niezależności w stosunku do klienta i uzyskanie w tym celu informacji
wymaganych dla zidentyfikowania zagrożeń niezależności oraz podjęcia działań eliminujących takie
zagrożenia lub ograniczających je do możliwego zaakceptowania poziomu przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczeń,
b. dopilnowanie, aby zastosowano odpowiednie procedury związane z podejmowaniem i kontynuacją
współpracy ze zleceniodawcą,
c. nadzorowanie wykonywania zleceń zgodnie z zawodowymi standardami, regulacjami i wymogami
prawnymi,
d. przyjęcie odpowiedzialności za zlecenie poprzez przeprowadzenie stosownych konsultacji (zarówno
zewnętrznych jak i wewnątrz BSZR) w trudnych lub spornych kwestiach,
e. ustalenie zasad kontroli jakości zleceń (weryfikacji),
f. sprawdzenie czy zostały przesłane projekty umów na wykonanie czynności rewizji finansowej do
wszystkich jednostek przewidzianych do badania oraz czy podpisane umowy zostały zwrócone,
3. Kluczowi biegli rewidenci oraz biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej
odpowiadają za:
a. wczesne informowanie Zarządu BSZR o problemach, które mogą zakłócić lub uniemożliwić
sprawne przeprowadzenie badania,
b. zgodność sposobu wykonania zlecenia z wymogami standardów zawodowych, regulacji oraz
przepisów prawa,
c. nadzór i bezpośrednią kontrolę prac wykonywanych przez lustratorów będących asystentami przy
wykonywaniu czynności rewizji finansowej,
e. sprawdzenie zgodności badanych zagadnień pod względem zakresu i stosowanych procedur z
planem i programem badania,
f. korekty i aktualizacje szczegółowych planów i programów badania stosownie do zaistniałych w
trakcie realizacji zlecenia okoliczności,
g. identyfikację wszystkich istotnych kwestii oraz zagadnień mających wpływ na realizację zlecenia,
h. sprawdzenie kompletności dowodów badania dla każdego istotnego obszaru badanego
sprawozdania finansowego, tj. czy zostało udokumentowane sprawdzenie następujących zagadnień
(1) w stosunku do transakcji i zdarzeń w okresie objętym badaniem:
(a) W Wystąpienie – transakcje i zdarzenia, które zostały zaksięgowane, wystąpiły i dotyczą jednostki,
(b) Ko Kompletność – wszystkie transakcje i zdarzenia, które powinny by ć zaksięgowane zostały
zaksięgowane,
(c) D Dokładność – kwoty i pozostałe dane dotyczące zaksięgowanych transakcji i zdarzeń zostały
zaksięgowane właściwie,
(d) R Rozgraniczenie między okresami – transakcje i zdarzenia zostały zaksięgowane we właściwym
okresie obrotowym,
(e) Kl Klasyfikacja – transakcje i zdarzenia zostały zaksięgowane na właściwych kontach.
(2) W stosunku do sald kont wykazanych na koniec okresu:
(a) I Istnienie – aktywa, zobowiązania i kapitał własny istnieją,
(b) PiO Prawa i obowiązki – jednostka posiada lub kontroluje prawa do aktywów, a zobowiązania są
jej obowiązkami
(c) Ko Kompletność – wszystkie aktywa, zobowiązania i kapitał własny jednostki, które powinny być
zaksięgowane, zostały zaksięgowane
(d) WiP Wycena i przyporządkowanie – aktywa, zobowiązania i kapitał własny zostały wykazane w
sprawozdaniach finansowych we właściwych kwotach, a wynikłe korekty wyceny lub
przyporządkowania są właściwie zaksięgowane
(3) Stwierdzenie dotyczące prezentacji i ujawnienia:
(a) WoPiO Wystąpienie oraz prawa i obowiązki – ujawnione zdarzenia, transakcje i inne kwestie
wystąpiły i dotyczą jednostki,
(b) Ko Kompletność – wszelkie ujawnienia, które powinny zostać zawarte w sprawozdaniach
finansowych zostały zawarte,
(c) KiZ Klasyfikacja i zrozumiałość – informacje finansowe są odpowiednio przedstawione i opisane, a
ujawnienia są wyrażone w sposób jasny,
(d) DiW Dokładność i wycena – informacje finansowe i inne są ujawniane w sposób rzetelny i w
odpowiednich kwotach,
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 13
i. sporządzenie stosowanej przez ZRBS dokumentacji rewizyjnej z badania,
j. zasadność i udokumentowanie wniosków z realizacji czynności rewizji finansowej,
k. wystarczalność i adekwatność uzyskanej dokumentacji dla celów wydania sprawozdania z badania
oraz zrealizowania celów badania sprawozdania finansowego,
l. terminowe przekazanie kompletnej i uporządkowanej dokumentacji rewizyjnej do weryfikacji.
4. Asystenci (lustratorzy) biegłych rewidentów odpowiadają za:
m. wykonywanie swojej pracy sumiennie z należytą starannością i uwagą,
n. informowanie kluczowego biegłego rewidenta o wszelkich zauważonych w trakcie realizacji zlecenia
nieprawidłowościach, kwestiach spornych i zagrożeniach mających wpływ na jakość i terminowość
wykonania zlecenia,
o. stosowanie do wykonywania czynności rewizji finansowej aktualnych wzorów dokumentacji
obowiązującej w ZRBS,
p. gromadzenie odpowiednich i kompletnych dowodów badania dla każdego istotnego obszaru
badanego sprawozdania finansowego,
q. przekazanie kluczowemu biegłemu rewidentowi dokumentacji roboczej w terminie umożliwiającym
przeprowadzenie kontroli jakości i ocenę zebranej w trakcie realizacji zlecenia dokumentacji oraz
terminowe sporządzenie sprawozdania z badania.
5.4 Odpowiedzialność za przegląd wyników pracy
58. Dla zapewnienia przeprowadzenia ostatecznej kontroli wyników badania, sprawozdanie z badania
lub inne sprawozdanie biegłego rewidenta podlegają weryfikacji tj. kontroli jakości wykonania zlecenia
dokonywanej przez innego niezależnego biegłego rewidenta w ramach funkcjonującego Działu
Kontroli Wewnętrznej.
59. Weryfikacja ma na celu uzyskanie pewności co do prawidłowości i zasadności zaproponowanej
przez biegłego rewidenta opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, co do jej treści i rodzaju oraz
kompletności i poprawności przedstawienia w sprawozdaniu z badania wyników badania oraz
prawidłowości sporządzenia sprawozdania dodatkowego. Punktem odniesienia, w tym zakresie jest
zgromadzona przez biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie, dokumentacja rewizyjna, stąd:
a. biegły rewident, kierujący badaniem lub samodzielnie przeprowadzający badanie, zobowiązany jest
przekazać wyznaczonemu kontrolerowi jakości badania propozycję sprawozdania z badania oraz
kompletny materiał dowodowy, w terminie umożliwiającym wydanie ostatecznego sprawozdania z
badania w dacie zgodnej podpisaną umową,
b. w razie potrzeby złożyć stosowne wyjaśnienia kontrolerowi jakości badania,
c. kontroler jakości badania zobowiązany jest dokonać przeglądu dokumentacji roboczej, która może
być prowadzona zarówno w wersji papierowej lub elektronicznej oraz sprawozdania z badania.
Dokumentacja rewizyjna powinna zapewniać:
(i) kompletność przedstawionej dokumentacji rewizyjnej,
(ii) przejrzystość i zrozumiałość udokumentowania wszystkich istotnych ustaleń, dotyczących treści
badanego sprawozdania,
(iii) uzasadnienie do każdego włączonego dokumentu rewizyjnego i stwierdzenie, że do zgromadzonej
dokumentacji nie włączono dokumentów, które nie podlegały ocenie biegłego rewidenta,
(iv) sprawowanie przez biegłego rewidenta, w toku badania, nadzoru nad pracą personelu
pomocniczego,
(v) uzasadnienie do stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu z badania lub innym uzgodnionym
dokumencie,
(vi) potwierdzenie zgodności przeprowadzonego badania z krajowymi standardami rewizji finansowej.
60. Kontrola jakości wykonywanych zleceń ma zastosowanie do wszystkich czynności rewizji
finansowej, wykonywanych dla jednostek zainteresowania publicznego. Kontrola jakości wykonanych
zleceń odbywa się przed wydaniem sprawozdania z badania. Niemniej jednak dokumentacja z kontroli
jakości wykonania zlecenia może być skomplementowana po dacie wydania sprawozdania nie później
niż w ciągu 60 dni od daty sporządzenia sprawozdania z badania.
61. Terminowe przeprowadzanie kontroli jakości wykonania zlecenia na odpowiednich etapach zlecenia
pozwala na niezwłoczne rozwiązanie znaczących spraw zgodnie z intencją osoby przeprowadzającej
kontrolę jakości wykonania zlecenia przed lub w dniu wydania sprawozdania.
62. Kontrolerem jakości zlecenia (weryfikatorem) jest biegły rewident, który nie uczestniczył w realizacji
zlecenia. Do wyboru kontrolera jakości zlecenia stosuje się odpowiednio takie same procedury jak do
wyboru kluczowego biegłego rewidenta. Przydzielenie kontrolera jakości zlecenia następuje na etapie
tworzenia wstępnych planów pracy
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 14
63. W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności zdań w kluczowych zagadnieniach pomiędzy
weryfikatorem a kluczowym biegłym rewidentem informowany jest o powyższej sytuacji Zarząd BSZR,
który podejmuje działania zmierzające do rozwiązania kwestii spornej.
64. Ustala się w BSZR następujące zasady udokumentowania kontroli jakości zlecenia:
a. czynności kontrolne przeprowadzane w trakcie realizacji zlecenia dokumentowane są poprzez
złożenie skróconego podpisu (parafki) na dokumentach objętych kontrolą z podaniem daty
przeprowadzenia kontroli,
b. analiza i kontrola dokumentacji w wersji elektronicznej w trakcie realizacji zlecenia dokumentowana
jest zgodnie ze Standardem,
65. Kontrola jakości zlecenia (weryfikacja) dokumentowana jest sprawozdaniem z weryfikacji
podpisanym przez weryfikatora oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie wraz
z podaniem daty podpisania tego sprawozdania..
66. W systemie kontroli jakości w zakresie realizacji zleceń zakres odpowiedzialności ustala się
następująco:
Weryfikatorzy (osoby dokonujące kontroli jakości zlecenia – biegli rewidenci) odpowiadają za:
a. prawidłowe i terminowe przeprowadzenie obiektywnej oceny istotnych osądów i wniosków
Wyciągniętych przez zespół realizujący zlecenie,
b. omówienie z kluczowym biegłym rewidentem istotnych kwestii badania sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z badania i sprawozdania dodatkowego,
c. ocenę końcowych wniosków z badania sprawozdania finansowego,
d. ocenę prawidłowości proponowanego sprawozdania z badania oraz sprawozdania dodatkowego,
e. prawidłowe i terminowe udokumentowanie kontroli jakości zlecenia – sporządzenie sprawozdania z
weryfikacji
6
Monitorowanie
6.1 Nadzorowanie przestrzegania zasad i procedur kontroli jakości firmy
67. Monitorowanie systemu kontroli jakości obejmuje ocenę adekwatności przyjętych zasad
wewnętrznej kontroli jakości oraz ocenę efektywności systemu kontroli jakości. Ocena obejmuje
również wewnętrzne materiały i pomoce dydaktyczne opracowywane na użytek realizujących zlecenia
czynności rewizji finansowej. Obejmuje on także opracowanie zaleceń poprawiających działanie
systemu w sytuacji, gdy wykryto niedociągnięcia w jego działaniu.
68. Celem programu monitorowania jest uzyskanie przez Zarząd BSZR uzasadnionej pewności, że
zasady i procedury dotyczące systemu kontroli jakości są właściwe i działają skutecznie.
69. Ocena ta dokonywana jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz na rok w formie przeglądu procesów i
dokumentacji.
70. Monitoring obejmuje także inspekcję dokumentacji rewizyjnych z badania sprawozdania
finansowego, obowiązkowo przynajmniej jednej dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania
finansowego przeprowadzonego przez każdego z kluczowych biegłych rewidentów.
71. Wybór poszczególnych zleceń do kontroli przeprowadzany jest co roku. Przy wyznaczaniu zleceń
do kontroli jakości uwzględnione zostaną wyniki poprzedniej kontroli, charakter i zakres udzielonych
poszczególnym biegłym rewidentom i pracownikom uprawnień oraz ryzyko związane z klientem
72. Osoby wykonujące dane zlecenie (w tym kluczowy biegły rewident) lub przeprowadzające
weryfikację (kontrolę jakości wykonania zlecenia) nie biorą udziału w procesie monitoringu danego
zlecenia.
73. Dla udokumentowania procesu monitoringu sporządzana jest dokumentacja, zawierająca:
a) ocenę przestrzegania standardów zawodowych oraz mających zastosowanie regulacji i wymogów
prawnych,
b) wyniki oceny elementów systemu kontroli jakości,
c) ocenę czy sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie dodatkowe są zgodne z
obowiązującymi przepisami, standardami zawodowymi i standardami BSZR jest odpowiednie do
okoliczności,
d) identyfikację wszystkich niedociągnięć, ich skutków oraz decyzję, czy konieczne są dalsze działania,
wraz z ich szczegółowym opisem,
e) podsumowanie wyników i wyciągnięcie wniosków, wraz z zaleceniami czynności naprawczych lub
koniecznych zmian.
6.2 Ocena, informowanie i działania naprawcze podjęte w związku z rozpoznanymi słabościami
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 15
74.. Na podstawie przekazanych informacji, w tym ww. Raportów, Zarząd na wniosek osoby
Odpowiedzialnej za SKJ podejmuje odpowiednie działania naprawcze wobec stwierdzonych słabości
podejmując jedną lub więcej z poniższych czynności:
a) podjęcie odpowiednich działań naprawczych w związku z określonym zleceniem lub członkiem
personelu,
b) poinformowanie osób odpowiedzialnych za szkolenia i rozwój zawodowy o wyciągniętych wnioskach,
c) zmiany zasad i procedur dotyczących kontroli jakości oraz
d) działania dyscyplinarne w stosunku do osób, które nie przestrzegają zasad i procedur firmy, a
szczególnie w stosunku do czyniących to w sposób notoryczny.
75. W przypadkach, w których wyniki procedur nadzorowania wskazują, że sprawozdanie może być
niewłaściwe lub że w trakcie przeprowadzania zlecenia pominięto procedury, Zarząd ZRBS podejmuje
odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z zawodowymi standardami i obowiązującymi
wymogami prawa i regulacjami.
76. Udokumentowanie podjętych działań naprawczych stanowi podstawę do usunięcia w przyszłości
stwierdzonych słabości zarówno jednorazowych jak i systemowych.
77. Co roku wszystkim pracownikom i współpracownikom Zarząd BSZR przekazuje informacje o
wynikach procesu nadzorowania systemu kontroli jakości, w szczególności w zakresie opisu
przeprowadzonych procedur nadzorczych, wniosków wyciągniętych na podstawie procedur
nadzorczych oraz opisem powtarzających się lub innych znaczących słabości oraz działań podjętych
lub zalecanych do pojęcia w celu rozwiązania lub naprawy tych słabości.
78. co najmniej raz w roku na postawie przeprowadzonego monitoringu Zarząd BSZR ocenia
adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej
7 Dokumentacja
7.1 Dokumentacja SKJ
79. Dokumentacja systemu kontroli jakości w BSZR obejmuje
a) dokumentację zasad, procedur, rozwiązań i mechanizmów obowiązujących w BSZR – zasady te
gwarantują, że dokumentacja jest wystarczająca i odpowiednia dla dostarczenia dowodów na:
 przestrzeganie każdego z elementów systemu kontroli jakości,
 potwierdzenie wydania każdego sprawozdania z wykonania zlecenia (wraz ze sprawozdaniem
dodatkowym- tam gdzie to wymagane), zgodnie ze standardami zawodowymi i standardami BSZR oraz
regulacjami i wymogami prawnymi, wraz z dowodem, że ukończono weryfikację przed datą lub w dacie
sprawozdania biegłego rewidenta;
b) dokumentację każdego rodzaju zlecenia, co pozwala na wykonanie procedur nadzoru dotyczących
oceny zakresu przestrzegania przez BSZR systemu kontroli wewnętrznej;
c) dokumentację kontroli jakości (weryfikacji) każdego zlecenia – sprawozdanie z weryfikacji
potwierdzające, że:
 weryfikację przeprowadzili odpowiednio wykwalifikowani pracownicy,
 weryfikację ukończono przed datą lub w dacie sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta,
 wyciągnięto wnioski z procesu weryfikacji,
 osoba dokonująca kontroli jakości zlecenia nie zauważyła żadnych nierozwiązanych kwestii, które
mogłyby wpływać na jego przekonanie, że zlecenie nie było przeprowadzone zgodnie ze standardami
zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i wymogami prawnymi;
d) dokumentację procesu monitowania systemu kontroli jakości – potwierdzającą dokonanie przeglądu
wewnętrznych procedur i zasad oraz dokonania inspekcji dokumentacji
e) dokumentacje skarg i zażaleń – zgodnie z załącznikiem R
f) dokumentację naruszeń przepisów ustawy lub rozporządzenia 537/2014 oraz skutków tych naruszeń
oraz podjętych działań w celu przeciwdziałania tym naruszeniom
7.2 Dostęp do akt i archiwizacja
80. Dokumentacja rewizyjna oraz wszystkie dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji zlecenia są
poufne i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Zasady funkcjonowania archiwum są zgodne z
zapisami ustawy o biegłych rewidentach oraz standardami rewizji finansowej i zapewniają
przechowywanie dokumentacji zlecenia przez okres wymagany przepisami prawa.
81.. Akta badania zamyka się nie później niż na 60 dni od daty sporządzenia sprawozdania z badania i
należy je przechowywać przez okres co najmniej 5 lat od daty zamknięcia badania
82. Dokumentację badania przechowuje się przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zamknięcia akt
badania lub wykonania innej usługi nie będącej badaniem.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 16
83. Dokumentację wszystkich przekazanych skarg pisemnych przechowuje się przez 5 lat od daty ich
wniesienia
84. W przypadkach określonych w ustawie o biegłych rewidentach art. 67 punkt 8 lub w przypadkach
indywidualnych decyzji Zarządu BSZR, termin archiwizacji ulega wydłużeniu określonemu w decyzji
Zarządu.
Po określonym wyżej okresie dokumentacja jest przekazywana do brakowania przez wyspecjalizowaną
firmę.
C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
85.W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zapisach, BSZR kieruje się:
i. Postanowieniami uchwały nr 2784/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015
roku w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych;
ii. Postanowieniami Zasad Wewnętrznej Kontroli Jakości w podmiocie uprawionym do badania
sprawozdań finansowych w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (IAASB)
„Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz
wykonujących zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”;
iii. Postanowieniami Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 220 w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Rewizji Finansowej 220 „Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych”;
iv. Postanowieniami Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych
(IFAC) jako zasad etyki zawodowej.
v. Postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE
L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66)
vi. Zapisami Ustawy o biegłych rewidentach.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
w sprawie skuteczności funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości
Zarząd Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Ketach oświadcza, że system
wewnętrznej kontroli jakości został opracowany i wdrożony zgodnie z zasadami, o których mowa w art.
21 ust. 2 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i jest skuteczny oraz
w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. funkcjonował prawidłowo.
5. Wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola zapewnienia jakości, o której mowa w art. 26
Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości została przeprowadzona w Beskidzkim
Spółdzielczym Związku Rewizyjnym:
rozpoczęcie- 30.05.2016 r.- 3.06.2016 r.
zakończenie- 2.06.2016 r.
na podstawie upoważnienia nr 2016/040 z dnia 23.04.2016 r. wydanego przez Krajową Komisję
Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 17
6. Wykaz jednostek interesu publicznego, na rzecz których firma audytorska
przeprowadzali badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym
Lp. BANK, w którym były przeprowadzane
czynności rewizji finansowej
Nazwa Siedziba Forma
organizacyjnoprawna
1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Głogowie GŁOGÓW spółdzielnia
2 BANK SPOŁDZIELCZY w Jaworznie JAWORZNO spółdzielnia
3 BANK SPOŁDZIELCZY w Raszynie RASZYN spółdzielnia
4 BANK SPOŁDZIELCZY w Świdnicy ŚWIDNICA spółdzielnia
5 BANK SPOŁDZIELCZY w Gilowicach GILOWICE spółdzielnia
6 ŁUŻYCKI BANK SPOŁDZIELCZY w
Lubaniu
LUBAŃ spółdzielnia
7 BANK SPOŁDZIELCZY w Mykanowie MYKANÓW spółdzielnia
8 BANK SPOŁDZIELCZY w
SZCZEBRZESZYNIE
SZCZEBRZESZYN spółdzielnia
9 BANK SPOŁDZIELCZY w Gogolinie GOGOLIN spółdzielnia
10 BANK SPOŁDZIELCZY w Porąbce PORĄBKA spółdzielnia
11 EXPRESS BANK SPOŁDZIELCZY w
Rzeszowie
RZESZÓW spółdzielnia
12 BANK SPOŁDZIELCZY w Kielcach KIELCE spółdzielnia
13 BANK SPOŁDZIELCZY w Legnicy LEGNICA spółdzielnia
14 BANK SPOŁDZIELCZY w Iłowej IŁOWA spółdzielnia
15 BANK SPOŁDZIELCZY w Biłgoraju BIŁGORAJ spółdzielnia
16 BANK SPOŁDZIELCZY w Będzinie BĘDZIN spółdzielnia
17 NADWIŚLAŃSKI BANK
SPOŁDZIELCZY w Solcu Zdroju
SOLEC ZDRÓJ spółdzielnia
18 BANK SPOŁDZIELCZY w Brzegu BRZEG spółdzielnia
19 BANK SPOŁDZIELCZY w Jasienicy JASIENICA spółdzielnia
20 BANK SPOŁDZIELCZY w Cycowie CYCÓW spółdzielnia
21 GOSPODARCZY BANK
SPOŁDZIELCZY RADKÓW
z/s w NOWEJ RUDZIE spółdzielnia
22 BANK SPOŁDZIELCZY w
Tarnogrodzie
TARNOGRÓD spółdzielnia
23 BANK SPOŁDZIELCZY w Nowej Soli NOWA SÓL spółdzielnia
24 BANK SPOŁDZIELCZY w Trzebielu ŻARY spółdzielnia
SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI za 2018 rok BESKIDZKIEGO SPÓLDZIELCZEGO ZWIĄZKU
REWIZYJNEGO- FIRMY AUDYTORSKIEJ NR 1712 z siedzibą w Kętach ul. Jana III Sobieskiego 16
BSZR-1712 str. 18
25 BANK SPOŁDZIELCZY w BRAŃSKU BRAŃSK spółdzielnia
26 BANK SPOŁDZIELCZY w Biszczy BISZCZA spółdzielnia
27 BANK SPOŁDZIELCZY w Węgierskiej
Górce
WĘGIERSKA GÓRKA spółdzielnia
28 BANK SPOŁDZIELCZY w Słomnikach SŁOMNIKI spółdzielnia
29 BANK SPOŁDZIELCZY w CZARNYM
DUNAJCU
CZARNY DUNAJEC spółdzielnia
30 BANK SPOŁDZIELCZY w Obszy OBSZA spółdzielnia
31 BANK SPOŁDZIELCZY w Kłodzku KŁODZKO spółdzielnia
32 BANK SPOŁDZIELCZY w Żaganiu ŻAGAŃ spółdzielnia
33 BANK SPOŁDZIELCZY w
Ząbkowicach Śląskich
ZĄBKOWICE
ŚLĄSKIE
spółdzielnia
34 BANK SPOŁDZIELCZY w Księżpolu KSIĘŻPOL spółdzielnia
35 BANK SPOŁDZIELCZY w Kamiennej
Górze
KAMIENNA GÓRA spółdzielnia
36 BANK SPOŁDZIELCZY w Busku
Zdroju
BUSKO ZDRÓJ Spółdzielnia
37 BANK SPÓLDZIELCZY w TORUNIU TORUŃ Spółdzielnia
38 BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w
Radomiu
RAMOM Spółdzielnia
 W roku 2018 BSZR uzyskał całkowite przychody w kwocie 1 254 659,70 z tego:
W roku 2018 Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny uzyskał całkowite
przychody w kwocie 1 254 659,70
 z ustawowego badania sprawozdań finansowych banków 534 450,00
 Innych czynności rewizji finansowej 22 500,00
 Przychody z lustracji zleconych 113 000,00
 Składki członkowskie 545 594,47
 Pozostałe tytuły 39 115,23
Kęty 27.04.2019 ZARZĄD
CZŁONEK ZARZADU PREZES ZARZADU
ADAM LESIAK STANISŁAW MICHALSKI