Kontrola jakości

opis systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz oświadczenie zarządu na temat skuteczności funkcjonowania

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI

Związek Rewizyjny wykonuje czynnosci rewizji finansowej zarówno tylko przez kluczowych biegłych rewidentów jak i z udziałem w czynnosciach rewizylnych lustratorów pod kierunkiem kluczowego biegłego rewidenta. W kazdym przypadku za badanie odpowiada kluczowy biegły rewident. W przypadku udziału lustratorów uczestniczacych w badaniu- ich praca kieruje kluczowy biegły rewident, który planuje badanie, sporzadza harmonogram i uczestniczy w badaniu istotnych elementów ( ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych, sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia wszystkich elementów sprawozdania finansowego, ustalenie  poprawnosci współczynnika wypłacalnosci ,uzyskanie oswiadczeń, rozmowy z zarzadem badanych jednostek, sporzadzenie analizy na podstawie, której oceniana jest kontynuacja działalnosci, sprawdzenie zesawienia zmian w kapitale , przepływów pienieznych o, informacji dodatkowej oraz sprawozdania zarzadu z działalności jednostki za dany rok obrotowy.) Kluczowy biegły rewident sprawdza dokumentacje przygotowana przez asystentów jak równiez dokumenty przygotowane przez badana jednostke.

Weryfikator na podstawie całosci otrzymanej z badania dokumentacji sporzadza protokuł z jej weryfikacji. Moze sugerować zmiany ale ostateczna decyzje podejmuje kluczowy biegły rewident, który redaguje opiniie i raport z badania sprawozdania finansowego orza ewentualnie wystapienie do zarzadu badanej jednostki.

Kluczowy biegły rewident jest zobowiazany od uczestniczenia w posumowaniach poinspekcyjnych przeprowadzanych w bankach przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Z odbytych posumowań sporzadza stosowna notatkę wg określonego przez Zarzad Zwiazku wzoru.

Za nadzór nad systemem jakosci badań w Beskidzkim Spółdzielczym Związku Rewizyjnym odpowiada członek Zarzadu posiadajacy uprawnienia biegłego rewidenta.

OŚWIADCZENIE

dotyczace  skutecznosci systemu kontroli jakosci  badań

Na podstawie wieloletniej praktyki w zakresie czynnosci rewizji finansowej realizowanej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Ketach podmiot uprawniony do badania sprawozdań zarejestrowany w KIBR- pod numerem 1712  Zarząd tego podmiotu oswiadcza, że system kontroli jest skuteczny.

Kety 31-03-2010