Niezależność

Oświadczenie o stosowanej polityce niezależności

 BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIAZEK REWIZYJNY w KETACH

OŚWIADCZA, ZE PODEJMUJE SIĘ BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TYLKO JEDNOSTEK SPÓŁDZIELCZYCH

OD KTORYCH JEST NIEZALEZNY

w myśl zapisów  Art 56  ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku poz. 649)

Zgodnie z tymi uregulowaniami BSZR-1712 nie bada sprawozdań w bankach spółdzielczych, których przedstawiciel prawny zasiada w Zarzadzie lub Radzie Nadzorczej Beskidzkiego Spółdzielczego Zwiazku Rewizyjnego. Uregulowanie to dotyczy aktualnych przedstawicieli oraz okresu trzechletnigo poprzedzajacego rok obrotowy za który ma być badane sprawozdanie finansowe.

Na etapie składania ofert- stosowne oswiadczenie jest podpisywane przez wszystkich Członków Zarzadu BSZR-1712 i składane wraz z ofertą. Po wyborze Związku przez Spółdzielnie ( w dotychczasowej praktyce-tylko banki spółdzielcze) w przygotowanym projekcie umowy Zarząd ( 2 członków w tym jeden biegły rewident oswiadczają ,ze badanie przeprowadzi kluczowy biegły rewident i asystent, którzy również oswiadczaja, ze są niezalezni od badanej jednostki.

Na dzień wydania opinii w raporcie kluczowy biegły rewident oswiadcza,ze nadal pozostaje nieżależny od badanej jednostki, gdyż:

– nie posiada udziałow w badanej Spółdzielni,

-nie jest lub nie był w okresie 3 lat przedstawicielem prawnym, członkiem organów nadzorujacych, zarzadzajacych, administrujacych lub pracownikiem jednostki, w której wykonuje lub wykonywał czynnosci rewizji finansowej, albo jednostki z nia powiazanej,

– w ostatnich 3 latach nie uczestniczył w prowadzeniu ksiag rachunkowych lub sporzadzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywał czynnosci rewizji finansowej,

nie osiagnał chociazby w jednym roku , w ciagu ostanich 5 lat co najmniej 40 % przychodu rocznego z tytułu swiadczenia usług na rzecz jednostki, w której wykonywał czynnosci rewizji finansowej,

– nie jest małzonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub zwiazanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą bedaca członkiem organów nadzorujacych, zarzadzajacych lub administrujacych jednostki, w której wykonuje czynnosci rewizji finansowej,

– nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostke, w której wykonuje czynnosci rewizji finansowej w zakresie majacym zwiazek ze świadczonymi usługami,

-nie ma innych  powodów, które uniemożliwiałyby sporzadzenie bezstronnej i nieżaleznej opinii i raportu

KĘTY 31-03-2010